Meddelelser

Julehilsen til medlemmer fra Mette Lise Rössing

Kære medlemmer af Landsforeningen Martin A. Hansen,

Nok har jeg et halvt års orlov fra Landsforeningen for blandt andet at flytte fra mit lidt for store hus, men den årlige julehilsen skal I ikke mangle.

Sammen med Jørgen Jørgensen har jeg i år arbejdet på en nyudgivelse af “Med en omstilling i øjet”. Bogen udkom i 1989 som en mindeudgave i anledning af forfatterens 80 års dag. Samtidig oplevede man Martin A. Hansens billedkunst for første gang ved en udstilling på det kgl. palæ i Roskilde.

Nu har vi genudgivet “Med en omstilling i øjet” i en fyldigere udgave, og tilføjet mange flere værker og tekster.
Bogen er på knapt 150 sider og har 90 illustrationer – en betydelig forøgelse af den oprindelige bog.
Bogen er også aktuel fordi der for første gang er mulighed for at se billedværker på Liselund Seniorhøjskole ved Slagelse.
Højskolen har afsat et smukt rum til mindestue for forfatteren, og heri indgår også hans bøger, malerier, skitser mv.

Som afslutning ønsker jeg alle Landsforeningens medlemmer en jul med glæde og gode dage, og håber, at I alle går ind i det nye år med fortrøstning trods al det urolige og uafklarede i tiden.

Med hjertelige hilsener Mette Lise Rössing.
Som en ekstra julehilsen tilføjer jeg Dagbladets fine anmeldelse af “Med en omstilling i øjet”.

“Martin A. Hansen og kunsten – med en omstilling i øjet”
kan bestilles hos Signe Rössing.
Mail: sj.roessing@gmail.com
Kr. 275,00 + fragt, kr. 45,00

Bogen kan også findes på Landsforeningens webshop her.

Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul

Den 20. august, på Martin A. Hansens fødselsdag, blev Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul.
Den fungerende formand, Henning motiverede prisoverrækkelsen med flg.:

I kronikker og artikler har du i dagspressen flittigt og vedholdende gjort opmærksom på Martin A. Hansens forfatterskab og dets betydning ikke mindst som udfordring for en menneskeliggørelse af det samfund, vi lever i i dag. I en kronik i Jyllands-Posten i dette forår gjorde du opmærksom på, at vi høj har brug for kunstnere og digtere, der på ny indskriver sig i en trodsig forventning til fremtiden båret af et evangelisk håb. Her peger du netop på Martin A. Hansen, der ved sin egen litterære indsats gjorde opmærksom på den bevidsthed om ansvar og ret, som ligger dybt i vort folk, og som nu skal være bærende i efterkrigstidens moralske og kulturelle krise. Du gør også i samme kronik opmærksom på, hvordan Martin A. Hansen arbejdede på at bryde den mur ned, der var mellem det læsende folk og den nye forfattergeneration, der til trods for egen famlende kristne overbevisning alligevel ville hente det frem af traditionen, der kunne bære igennem. Det er hvad du også bringer frem i din seneste bog om Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det videre arbejde for Digterruten. Men ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud med boghæftet ”Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj gang været inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen.

Med stor energi og et udpræget organisationstalent har du som formand væsentligt styrket Landsforeningens arbejde. Ikke mindst vil jeg fremhæve den ihærdighed, hvormed løbende du har bombarderet dagspressen med informationer om Landsforeningens arbejde.

Dit arbejde fortsætter. På dit skrivebord ligger der helt sikkert skitser og idéer til et eller flere boghæfter, som skal ud, ligesom du griber til tasterne for at forfatte en kronik, når du finder at Martin A. Hansen har et ord til tiden, som du kan gøre til dit eller rettere underbygge dit anliggende med. Hertil kommer, at du står bestyrelsen bi med gode råd og idéer. Du følger Landsforeningens arbejde tæt og som fungerende formand for Landsforeningen ser man sig på sikker grund med den indsigt, du villigt bidrager med.

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Lørdag d. 23. april kl. 13:00 til 17:15

Emmaus – galleri og kursuscenter
Højskolevej 9, Haslev

Program

13:00 – Velkomst ved konstitueret formand Henning Nørhøj, indledning og fællessang.

13:15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      

14:45 – Kaffe, te og brød. Under spisepausen sælges der bøger af og om Martin A. Hansen. Pausen afsluttes med det traditionelle lotteri med gaver og en fællessang.

16:00 – Foredrag ved Ole Juul om ”Degnen på Sandø” Martin A. Hansens bog ”Løgneren”.  

17:15 – Afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                   
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2022.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 8. april.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023.
 8. Valg til bestyrelsen. Ingen er på valg.
 9. Valg af to suppleanter. Karen Secher Jensen er villig til at fortsætte som suppleant. Søren Thomsen er ikke på valg.          
 10. Valg af bilagskontrollant: Bo Michael Hansen er ikke på valg i år. Lars P. Asserhøj er på valg og han vil stoppe som bilagskontrollant. Vi skal derfor vælge en ny til posten.
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Der er i år ingen pligt til at tilmelde sig på forhånd til årets generalforsamling.

Kaffe /te / smørrebrød og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. person, beløbet kan betales via Mobile Pay 29216102 (mærk beløbet med navn) eller betales kontant på dagen.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.

Temadag om Martin A. Hansen: eksistens – skole – historie

Lørdag den 21. maj 2022

Liselund Højskole
Slotsalleen 44
4200 Slagelse

Landsforeningen Martin A. Hansen i samarbejde med Liselund Højskole.

Martin A. Hansen (1909–1955) er hovedsageligt kendt som forfatteren, der med sine romaner, noveller og skildringer blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur. Men Martin A. Hansen har især gennem sine essays været en stærk stemme i debat om menneskesyn og skole og med sit kulturhistoriske værk, Orm og Tyr gjorde han sig gældende som historiker. Med denne temadag vil vi beskæftige os nærmere med netop disse sider af Martin A. Hansens tankeverden.


Program for temadagen

10.00: Ankomst, kaffe, velkomst ved Landsforeningens formand Ida Røikjær Gammelmark og forstander Kim Jacobus Paulsen, Liselund Højskole.

10.30: Jørgen Jørgensen
Cand. theol. fhv. lektor ved læreruddannelsen, udgiver bl.a. af ”Dagbøger 1931-55”. redaktør af ”For folkets skyld”. Martin A. Hansen og besættelsen, ”Daggry. Essays om eksistens og livsanskuelse”

Martin A. Hansens tanker til tiden

I Martin A. Hansens essays, dagbøger og breve til venner, samt i hans skildringer af barndom og opvækst finder vi udsagn om og stillingtagen til den menneskelige eksistens og dens problematik. Refleksioner over så forskelligartede temaer som ansvar, at være digter, tradition, evangeliets forhold til kirken, frihed og demokrati og kundskab kommer her til udtryk. Martin A. Hansen tænkte dybt og originalt. Foredraget vil fremlægge Martin A, Hansens tankeverden, så det bliver klart, at hans tanker på ingen måde blot var bundet blot til egne erfaringer og egen tid. I Martin A. Hansens refleksioner er der et ”overskud”, der gør ham stadig aktuel og udfordrende.

12.00: Frokost

13.00: Jens-Peter Noes Olesen
Cand.mag. i religionsvidenskab og filosofi. Lektor i læreruddannelsen. Forfatter til boghæftet Martin A. Hansen og skolen

Skolen og dannelsens forunderlige mulighed

Det er uoverkommeligt at holde skole. Enhver, der med alvor har givet sig i kast med lærergerningen, ved det af erfaring, men det er ikke alle, der med baggrund i det praktiske kendskab forsøger at artikulere, hvori vanskelighederne består. Martin A. Hansen vidste fra sin mangeårige beskæftigelse med lærerarbejdet god besked med disse forhold, og han gjorde omfattende overvejelser over de problemer, som skolen og læreren er konfronteret med.

Foredraget fremdrager og belyser nogle af de centrale synspunkter, som Martin A. Hansen fremsætter i sine overvejelser angående skole- og lærerarbejde. De fremstår med en karakteristisk etisk forpligtigelseskarakter og anviser vejen for et uopgiveligt håb på skolens vegne. For nok vidste han, det er uoverkommeligt at holde skole, men samtidig holdt han sig også for øje, at bevidstheden om dette afmægtige forhold kan åbenbare dannelsens forunderlige mulighed. Dette gør enhver eftertid klogt i at lade sig inspirere af.

14.30: Pause med kaffe

Præsentation af ”Lille Salum”, Martin A. Hansen samlingen

15.00: Henning Nørhøj
Cand.theol. og historiker. Fhv. lektor i læreruddannelsen og Højskoleforstander. Forfatter til lærebøger til folkeskolen, gymnasiet og læreruddannelsen. Forfatter til boghæftet ”Martin A. Hansen – digter og historiker”

Martin A. Hansen – digter og historiker

Martin A. Hansen er kendt for sine romaner og noveller. Romanen Løgneren var pligtlæsning i skolen i et par årtier og var forlaget Gyldendals store salgssucces i 1950erne. Men Martin A. Hansen var også historiker og historiefortæller. To af hans romaner kan betegnes som historiske romaner, og hans historiestudier og research kom frem for alt til udtryk i det kulturhistoriske værk Orm og Tyr. Hertil kommer en række essays med tanker om historiens betydning.

Foredraget vil beskæftige sig med den inspiration, som Martin A. Hansen fik fra barndommens fortællemiljø dvs. både fra hans hjem, familie og mødet med historiefortællingen i skolen.  I de to historiske romaner, Jonatans Rejse og Lykkelige Kristoffer møder vi Martin A. Hansen som fortælleren, mens vi i Orm og Tyr ser det  faghistoriske arbejde forenet med hans fortælleevne. Hertil kommer Martin A. Hansens særlige forståelse af forholdet mellem det nordiske livssyn og kristendommen, sådan som den fremgår af Orm og Tyr.

16.30: Afslutning


Pris:  450 kr. inkl. frokost og 2 x kaffe.

Betalingen kan ske via Mobile Pay nr. 675116 med angivelse af teksten ”MAH”
eller via Nordea Lokalbank, Haslev, konto (2360) 9027344779 tekstet ”MAH”.

Tilmelding til:
Liselund Højskole, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse. Mail: liselund@liselund.dk 
Eller: Landsforeningen Martin A. Hansen v. Mette Lise Rössing. Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, Mail: roessing@mettelise

Husk at tilmeldingsfristen er 13. maj 2022.

Ny kasserer i Landsforeningen Martin A. Hansen

Mit navn er Jens Thøsing Andersen, og efter generalforsamlingen i Lille Heddinge i 2021 er jeg tiltrådt som kasserer.

Jeg er bosiddende i Haslev og glæder mig til samarbejdet i foreningen.

Jeg er nu pensionist; men har tidligere arbejdet i folkeskolen som lærer og leder. En tid var jeg højskolelærer og i mange år endvidere leder af en aftenskole.

Når I indmelder jer, så angiv venligst navn, adresse, telefonnr. og mailadresse!

Beløbet er 200 kr. pr. år og 300 kr. for par. For medlemskabet får I nyhedsbreve, invitation til arrangementer og til generalforsamlingen.

Beløbet kan indbetales til Nordea på reg. nr. 2360 kontonr. 9027 344 779

Med ønsket om et godt samarbejde
Jens Thøsing Andersen
tlf. 4141 5631
mail: jens@thoesing.dk

Hans-Ole Hansen, 21.03.1939 – 03.05.2021

I anledning af meddelelsen om Hans-Ole Hansens død bringer jeg på Landsforeningens vegne nedenstående nekrolog.

Da jeg i 2015 blev valgt ind i bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen og overtog formandsposten efter foreningens første formand, kom jeg til at arbejde sammen med en særdeles aktiv bestyrelse, hvor bl.a. Hans-Ole Hansen sad. Hans-Ole Hansen havde i 2009, 100-året for Martin A. Hansens fødsel, sammen med andre fremsynede personer, dannet Landsforeningen.

Sammen med sin hustru, nu afdøde Dorthe Hansen, sin søster, Mette Lise Rössing og Martin A. Hansen forskeren Anders Thyrring Andersen havde Hans-Ole Hansen i 2014 afsluttet arbejdet med et særdeles fremsynet projekt, som igennem årene har været Landsforeningens ’ansigt’ udadtil: Digterruten Digter og Landskab – Martin A. Hansen på Stevns. Digterruten med sine 10 lokale rutepunkter, som hvert år besøges af adskillige grupper og enkeltpersoner, danner i dag forbillede for andre litterære selskabers arbejde med at skabe lignende digteruter landet over.

Arbejdet dengang og Hans-Ole Hansens virke i Landsforeningen indtil sygdom for få måneder siden gjorde, at han måtte trække sig fra bestyrelsen, vidner om et levende og respektfuld engagement i formidlingen af sin fars forfatterskab. Hans-Ole Hansen var som historiker særdeles grundig og pædagogisk i sin formidling, hvilket var tydeligt i de arbejdsopgaver, han påtog sig i Landsforeningen. Han var yderst visionær i sine bestræbelser på at markere forfatterskabet, hvilket bl.a. kan aflæses i den plancheudstilling, som Landsforeningen inden længe kan åbne for offentligheden. Plancherne udstiller – ud over information om Landsforeningen arbejde – vigtige temaer fra et forfatterskab, som levede videre i sønnen og dennes arbejde for på nye måder at synliggøre faderens tankeverden.

Det har været berigende at arbejde sammen med Hans-Ole Hansen i Landsforeningen, især når han knyttede tråde tilbage til de år, hvor han sammen med sin far foretog sakraltopografiske undersøgelser i landskabet. Arbejdet blev for den dengang 16-årige brat afsluttet med Martin A. Hansens alt for tidlige død i 1955, men påvirkningen sad i drengen livet ud. Således vakte Martin A. Hansen sin søns interesse for historien, og allerede som gymnasieelev byggede Hans-Ole Hansen sammen med nogle venner sit første stenalderhus på en lånt nabogrund, hvorfra idéen blev skabt til det, der først kom til at hedde Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, nu Sagnlandet Lejre, og som fortsat udvikles efter hans mangeårige indsats frem til 1986.

Landsforeningen Martin A. Hansen har med Hans-Ole Hansens død mistet et livsvidne, som på sin helt egen måde tog arven op. Nu, hvor ’Salum’, den gamle præstegård i Allerslev, hvor Martin A. Hansen levede i sine sidste år og som Hans-Ole Hansen overtog, står tom, er det af uvurderlig betydning for Landsforeningens arbejde med formidling af forfatterskabet, at der i disse dage etableres en Martin A. Hansen Samling på Liselund ved Slagelse. Også dette arbejde levede Hans-Ole Hansen med i til det sidste.

Æret være hans minde.
 
Ole Juul
Form. f. Landsforeningen Martin A. Hansen

Nye tiltag i foreningen

Digterruten. I Strøby på Stevns er den længe ventede afslutning på Digterruten i fuld gang.

Lille Salum. På Liselund Seniorhøjskole er rummet Lille Salum blevet indviet på forfatterens fødselsdag d. 20. august 2021.

Nyhedsbrevet

Landsforeningen udsender et omfattende og informativt nyhedsbrev ud til alle medlemmerne to gange om året.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.

Aktiviteter og foredragsholdere

Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.